Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Normatīvie akti > Augu šķirnes

Ministru kabineta noteikumi

Latvijas augu šķirņu kataloga veidošana

Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošana

Selekcionāra tiesības

Šķirnes pārbaude (AVS)

Citi

Zemkopības ministrijas rīkojumi

Zemkopības ministrijas instrukcijas

 • 2003. gada 29. decembra instrukcija Nr. 20 "Zaļmasas augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodika"
 • 2005.gada 21.jūlija instrukcija Nr.16 "Metodika labību šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā"
 • 2005.gada 1.jūlija instrukcija Nr.15 "Kartupeļu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodika"
 • 2003. gada 30. septembra instrukcija Nr.12 "Metodika pākšaugu šķirņu izturības vērtēšanai pret slimībām un kaitēkļiem"
 • 2003. gada 30. septembra instrukcija Nr. 11 "Metodika rapša un ripša šķirņu izturības vērtēšanai pret slimībām un kaitēkļiem"
 • 2004.gada 10.marta instrukcija Nr.9 „Eļļas augu un šķiedraugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodika”
 • 2003.gada 2.septembra instrukcija Nr.8 "Pākšaugu šķirņu saimniecisko īpašību metodika"
 • 2003. gada 20. jūnija instrukcija Nr.6 "Daudzgadīgo un viengadīgo zālaugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodika"
 • 2003.gada 15.maija instrukcija Nr.5 "Metodika labību šķirņu izturības vērtēšanai pret slimībām un kaitēkļiem"
 • 2003.gada 6.maija instrukcija Nr.4 "Metodika labības šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanai"

Starptautiskās saistības

 • Starptautiskā konvencija par jaunu augu šķirņu aizsardzību

Eiropas Savienības normatīvie akti

Direktīvas

 • Padomes DIREKTĪVA 2002/55/EK (2002.gada 13.jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību
 • Padomes DIREKTĪVA 2002/53/EK (2002.gada 13.jūnijs) par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu
 • Komisijas DIREKTĪVA 2003/90/EK (2003.gada 6.oktobris) ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem
 • Komisijas DIREKTĪVA 2003/91/EK (2003. gada 6. oktobris), kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei
 • Komisijas DIREKTĪVA 2008/62/EK ( 2008. gada 20. jūnijs), ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu, atzīšanu, kuras ir dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiska erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību
 • KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/97/EK (2009. gada 3. augusts), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, ar ko noteikti attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumi attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu

Regulas

 • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 637/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību
 • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 874/2009 (2009. gada 17.septembris) par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas augu šķirņu birojā
 • Padomes REGULA 2100/94/EK (1994. gada 27. jūlijs) par Kopienas augu šķirņu aizsardzību
 • Padomes Regula (EK) Nr.2470/96 (1996.gada 17.decembris), kas pagarina Kopienas augu šķirņu aizsardzības noteikumu paplašināšanu attiecībā uz kartupeļiem
 • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1238/95 (1995. gada 31. maijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 piemērošanai attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam

Lēmumi

 • Komisijas LĒMUMS 2004/842/EK (2004. gada 1. decembris) par īstenošanas noteikumiem, ar ko dalībvalstis var atļaut laist tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts pieteikums iekļaušanai valsts lauksaimniecības augu šķirņu vai dārzeņu šķirņu katalogā

UPOV tehniskās vadlīnijas

 • Vispārējais ievads atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes novērtēšanā un saskaņotu jaunu augu šķirņu aprakstu izstrādāšanā (TG/1/3)
 • Šķirņu kolekcijas veidošana un uzturēšana (TGP/4)
 • Izmēģinājumu iekārtošana un atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei izmantotās metodes (TGP/8)
 • Atšķirīguma pārbaude (TGP/9)
 • Viendabīguma pārbaude (TGP/10)
 • Stabilitātes pārbaude (TGP/11)
 • Pārbaudes vadlīniju izstrādāšana (TGP/7)

Pieredze un sadarbība šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes (AVS) jautājumos (TGP/5)

 • Līguma paraugs starptautiskajai sadarbībai šķirņu pārbaudē
 • UPOV pārbaudes rezultātu pieprasījums un UPOV atbilde uz pārbaudes rezultātu pieprasījumu
 • UPOV ziņojums par tehnisko pārbaudi un UPOV šķirnes apraksts
 • UPOV starpziņojums par tehnisko pārbaudi
 • Piemēri darbības plāniem un līgumiem par selekcionāra iesniegto materiālu
 • UPOV Veidlapas paraugs Iesniegumam selekcionāra tiesību piešķiršanai
 • Pieteikums par papildus pazīmēm

AVS pārbaudes veikšanas kārtība (TGP/6)

 • Piemēri AVS pārbaudes sistēmai
 • Apliecinājums par nosacījumiem šķirnes pārbaudes izmēģinājumiem, ko veic selekcionārs vai tie veikti selekcionāra uzdevumā

Šķirnes pārbaudes CPVO protokoli un UPOV vadlīnijas