Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Normatīvie akti > Augu aizsardzība

Ministru kabineta noteikumi

Eiropas Savienības normatīvie akti

CLP regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2007.

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 angļu un latviešu.

CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 konsolidētā versija angļu un latviešu valodā.

Starptautiskās saistības

  • Starptautiskā augu aizsardzības konvencija (pārstrādāts)
  • Likums "Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju"
  • Likums "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem"

Starptautiskie standarti

  • Labas augu aizsardzības prakses principi (Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācija)