Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

VAAD veic latvāņu izplatības mērījumus 13 aizsargājamās dabas teritorijās

Kopš šā gada maija Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aktīvi uzsācis invazīvā Sosnovska latvāņa izplatības mērījumus 13 aizsargājamās dabas teritorijās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam” projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (projekta numurs: ENI-LLB-1-077) (turpmāk – projekts) ietvaros. Mērījumus veic trīs VAAD inspektori no Latgales un Zemgales reģionālajām nodaļām, patlaban uzmērīti 354,37 ha. Projekta laikā tiks salīdzinātas vairākas latvāņu uzmērīšanas metodes.

Saskaņā ar projektā noteikto latvāņu uzmērīšana jāveic šādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (pielikumā projekta teritorijas karte):

 • Teiču dabas rezervāts,
 • Rāznas nacionālais parks,
 • Dabas parks “Adamovas ezers”,
 • Dabas parks “Aiviekstes paliene”,
 • Dabas liegums “Grebļukalns”,
 • Dabas parks “Sauka”,
 • Dabas liegums “Lubānas mitrājs”,
 • Dabas liegums “Ojatu ezers”,
 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”,
 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”,
 • Dabas liegums “Skujaines un Svētaines ieleja”,
 • Dabas parks “Bauska”,
 • Aizsargājamā aleja “Blankenfeldes muižas aleja”.

Kopumā pārrobežu sadarbības projektā piedalās septiņi partneri, un tā mērķis ir vienlaicīgi visiem partneriem praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās.

2021. gadā projekta ietvaros tiks organizēti 11 praktiskie lauka semināri Latvijas – Baltkrievijas pierobežas pašvaldībās, kuros interesenti varēs saņemt metodisko atbalstu latvāņu ierobežošanas paņēmienu izvēlē.

“Esam gandarīti par izdevību piedalīties šādā projektā, mācīties no Lietuvas un Baltkrievijas un mūsu Latvijas sadarbības organizāciju pieredzes un kopīgi risināt līdzīgas problēmas. Ar projekta palīdzību ceram stiprināt gan savu kapacitāti, izmantojot dažādus inovatīvus tehniskos risinājumus, gan gūt kopīgu sabiedrisku labumu, daloties ar zināšanām un iedvesmojot sabiedrību praktisku darbu veikšanā”, norāda VAAD Augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele.

Kopumā projektā divu gadu laikā VAAD galvenie uzdevumi:

 • attīstīt valsts monitoringa un kontroles sistēmu vides pārvaldības veicināšanā, izstrādājot inovatīvu monitoringa un uzraudzības metodiku invazīvajam latvānim, izmantojot dronus un izstrādājot mobilo aplikāciju;
 • praktiski kartēt Sosnovska latvāņa izplatību 520 ha platībā, publiskojot datus;
 • iesaistīties citu partneru aktivitātēs un latvāņa ierobežošanas plānošanā 13 dabas aizsargājamās teritorijās;
 • sniegt datus un nodrošināt sabiedrības līdzdalību, informējot par ierobežošanas pasākumiem 11 praktiskajos semināros;
 • izstrādāt praktiskus latvāņa ierobežošanas metodiskos materiālus (rokasgrāmata, infografika un plakāts) pašvaldību un zemju īpašnieku vajadzībām;
 • sniegt analītisku ziņojumu un rekomendācijas metodikai, tādējādi dodot iespēju citiem partneriem izmantot gūto pieredzi un zināšanas.

Projekta vadošais partneris ir Valsts zinātniski-prakstiskā apvienība "Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs", projektā piedalās Valsts vides pārvalde "Nacionālais parks "Braslavas Ezeri", Aukštaitijas nacionālā parka un Labanoras reģionālā parka direktorāts, kā arī Daugavpils Universitāte, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts augu aizsardzības dienests un biedrība “Dabas koncertzāle”.Kopējās projekta izmaksas ir 560 390,94 eiro, no kuriem 90% jeb 504 351,84 eiro veido ES finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums.

VAAD plānotais finansējums deleģēto darbību īstenošanai ir 166 187,20 eiro, t.sk. 149 568,48 eiro veido ES finansējums un 16 618,72 eiro Latvijas valsts līdzfinansējums.

Plašāk par projektu 

Projekta starptautiskā tīmekļvietne

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Valsts augu aizsardzības dienests un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

2020.07.24. 16:27:00


Atpakaļ