Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Regulas

Augu veselības regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

Augu pases forma

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā

Oficiālo kontroļu regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts), par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula)

Aizsargājamās zonas

Komisijas Regula (EK) Nr. 690/2008 (2008. gada 4. jūlijs), ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem (Pārstrādāta redakcija)

Pamatdokumenta teksts       

Grozīts ar:
Komisijas Regula (EK) Nr. 823/2009 (2009. gada 9. septembris),
Komisijas Regula (ES) Nr. 17/2010 (2010. gada 8. janvāris),
Komisijas Regula (ES) Nr. 361/2010 (2010. gada 27. aprīlis),
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 436/2011 (2011. gada 5. maijs),
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 355/2012 (2012. gada 24. aprīlis),
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 707/2014 (2014. gada 25. jūnijs),
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2016/873 (2016. gada 1. jūnijs).

Invazīvās sugas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 ( 2014. gada 22. oktobris ) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību

Samazinātais pārbaužu biežums

Komisijas Regula (EK) Nr. 1756/2004 (2004. gada 11. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātus nosacījumus attiecībā uz vajadzīgajiem pierādījumiem un kritērijiem, pēc kuriem nosaka, kādā veidā un cik lielā mērā samazināt augu veselības pārbaudes augiem, augu produktiem vai citiem izstrādājumiem, kas uzskaitīti Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā.

Finanšu jautājumi

Komisijas Regula (EK) Nr. 998/2002 (2002. gada 11. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātas normas, kā īstenot noteikumus par Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu dalībvalstīm, lai stiprinātu inspekcijas infrastruktūras augu veselības pārbaudēm attiecībā uz augiem un augu valsts produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

Pamatdokumenta teksts       

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 ( 2014. gada 15. maijs), ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK.

Pamatdokumenta teksts       

Grozīts ar:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1012 (2016. gada 8. jūnijs)