Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Pakalpojums attiecas uz juridisku vai fizisku personu, kas ražo, ieved vai iepako mēslošanas līdzekli un substrātu, kuram nav EK marķējuma saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 prasībām.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 15.punktu un pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju, ja ir ievēroti visi noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu reģistrēt mēslošanas līdzekli vai substrātu, ja nav ievēroti noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

 • ražotājam vai ievedējam jāiesniedz akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats (Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī ražotam mēslošanas līdzeklim un substrātam drīkst iesniegt ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu), savukārt par bioloģiski aktīviem savienojumiem augu augšanas veicinātāju sastāvā un dzīvotspējīgiem mikroorganismiem mikrobioloģisko preparātu sastāvā drīkst iesniegt testēšanas pārskatu, kuru izsniegusi zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija; reģistrācijai iesniegtais testēšanas pārskats nedrīkst būt vecāks par 12 mēnešiem;
 • iepakotājam jāiesniedz mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijas apliecības kopija;
 • noteikumu 21.4.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošas zinātniskās institūcijas izsniegts atzinums (noteikumu 6.pielikums) par to, ka netipisks mēslošanas līdzeklis, augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts devis pozitīvu mēslošanas līdzekļa efektivitātes rezultātu; atzinumā norāda kultūraugu, kas izmantots izmēģinājumā;
 • etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar noteikumu 52.punktu – mēslošanas līdzeklim (izņemot mikrobioloģisko preparātu), 53.punktu – mikrobioloģiskajam preparātam un 54.punktu – substrātam;
 • testēšanas pārskats (kopija) par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%;
 • drošības datu lapa, ja tāda paredzēta;
 • plānoto tirdzniecības vietu saraksts;
 • informācija par piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru un norādi uz kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas Nr.1069/2009 prasībām, ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;
 • ražotāja rakstiska atļauja pārpakot mikrobioloģisko preparātu, ja to ir paredzēts darīt.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas iesniegums DOC, PDF
Apliecinājums par netipiska mēslošanas līdzekļa, augu augšanas veicinātāja vai mikrobioloģiska preparāta efektivitāti DOC, PDF

Valsts nodevas samaksa

Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību".

Valsts nodevas apmērs:

 • par D, E, G vai H identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju – 71,14 EUR;
 • par A, B, C, F vai K identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju – 142,29 EUR;
 • par I identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju vai reģistrāciju – 284,57 EUR (valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) reģistrāciju nemaksā, ja tā ir samaksāta par mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju);
 • par J identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju – 142,29 EUR (par citā grupā reģistrēta mēslošanas līdzekļa pārreģistrāciju J identifikācijas grupā valsts nodevu nemaksā).
Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju