Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Pakalpojums attiecas uz mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotāju vai ievedēju, kam izsniegta atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai, ja ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai saskaņā ar noteikumu 71.punktu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti noteikumu 70.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti noteikumu 70.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši noteikumu 3.pielikumam;
• informācija par ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta partijas numuru un daudzumu;
• etiķetes vai marķējuma teksta paraugs ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar noteikumu 52. vai 54.punktu;
• tirdzniecības vietu saraksts.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai un tirdzniecībai DOC, PDF

Valsts nodevas samaksa

Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību".

Valsts nodevas apmērs:
• atļauja testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai – 71,14 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju