Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni > Atļauja ML un substrāta tirdzniecībai un ievešanai

Pakalpojums attiecas uz tāda mēslošanas līdzekļa, kurš nav minēts Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumā un kuram nav EK marķējuma saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 prasībām, un substrāta, kas nav minēts noteikumu 1.pielikumā, ražotāju vai ievedēju.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts noteikumu 1.pielikumā saskaņā ar noteikumu 67.punktu, un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti noteikumu 66.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti noteikumu 66.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

  • ražotāja izsniegts testēšanas pārskats (ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats, kurā norādīts deklarējamo rādītāju saturs atbilstoši noteikumu 1.pielikumam un nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši noteikumu 3.pielikumam;
  • testēšanas pārskata kopija par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%;
  • etiķetes vai marķējuma teksta paraugs ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar noteikumu 52. vai 54.punktu;
  • tirdzniecības vietu saraksts.


Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai un tirdzniecībai DOC, PDF

Valsts nodevas samaksa

Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību".

Valsts nodevas apmērs:

  • atļauja tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām – 71,14 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju