Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Pakalpojums attiecas uz mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotāju vai ievedēju, kas ieved nereģistrētu mēslošanas līdzekli vai substrātu ar mērķi pēc ievešanas veikt tā reģistrāciju.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 65.punktu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti noteikumu 64.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti noteikumu 64.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• ražotāja izsniegts testēšanas pārskats vai tā kopija;
• detonācijas tests vai tā kopija amonija nitrātu saturošiem mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%;
• informācija par ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta uzglabāšanas vietu līdz tā testēšanas un reģistrācijas pabeigšanai, norādot faktisko adresi;
• informācija par ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta daudzumu.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai un tirdzniecībai DOC, PDF

Valsts nodevas samaksa

Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību".

Valsts nodevas apmērs:
• atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai – 14,23 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju