Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija

Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtībā

2011.gada 14.jūnijā stājas spēkā augu aizsardzības līdzekļu tirgū laišanas regula Nr. 1107/2009/EK, kas ieviesīs jaunu kārtību augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un reģistrācijā. Regulas mērķis ir nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselības, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus veicinot lauksaimniecisko ražošanu.
 
Jaunie kritēriji augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu, kā arī aizsargvielu un sinerģistu iekļaušanai Eiropā atļauto vielu sarakstā paredz to, ka vielas, kuras kaitē cilvēku reproduktīvai sistēmai vai veicina saslimšanu ar vēzi, kā arī endokrīno sistēmu ietekmējošas vielas, kā arī vielas, kuras atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, netiks iekļautas minētajā sarakstā, izņemot gadījumus, ja vien cilvēku saskare ar šīm vielām reālos lietošanas apstākļos ir nebūtiska. Jaunie kritēriji tiks piemēroti vielu pirmajai iekļaušanai Eiropā atļauto vielu sarakstā- uz jaunajām vielām. Attiecībā uz jau tirgū esošajām darbīgajām vielām, jaunie kritēriji stāsies spēkā tad, kad būs beidzies šo vielu iekļaušanas termiņš Eiropā atļauto vielu sarakstā un vielu ražotāji gribēs šīs vielas sarakstā iekļaut atkārtoti. Vairumam darbīgo vielu tas būs pēc 2016. gada.
 
Regula nemainīs jau pastāvošo kārtību attiecībā uz dažādu atļauju izsniegšanu nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanai. Tāpat kā līdz šim kompetentās iestādes varēs izsniegt atļaujas nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanai ārkārtas situācijās augu aizsardzībā (līdz 120 dienām), pētījumiem un eksperimentiem, kā arī augu aizsardzības līdzekļu paralēlajai tirdzniecībai.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija

Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma III nodaļas 7.pantu Latvijā atļauts izplatīt vai lietot reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.

Zinātniskus pētījumus un augu aizsardzības līdzekļu pilnveidošanai paredzētus eksperimentus un izmēģinājumus, kas saistīti ar reģistrā neesošu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu vidē, atļauts veikt tikai tad, ja saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja pētījumu un eksperimentu veikšanai. Šos augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai kontrolējamos apstākļos, ierobežotā daudzumā un ierobežotās platībās.

Ja konkrēta kaitīgā organisma izplatība nenovēršami apdraud kultūraugus un šo kaitīgo organismu nav iespējams apkarot ar reģistrā esošajiem augu aizsardzības līdzekļiem vai citiem augu aizsardzības pasākumiem, Valsts augu aizsardzības dienests uz laiku līdz 120 dienām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju var izsniegt atļauju tādu augu aizsardzības līdzekļu ierobežotai izplatīšanai un lietošanai (kontrolējamos apstākļos), kas neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas procedūru (sk. zemāk shēmu) nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.156 ”Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība" un Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr. 568 “Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība”.

Valsts augu aizsardzības dienests augu aizsardzības līdzekli reģistrā iekļauj uz desmit gadiem. Lai nodrošinātu iespēju pakāpeniski novērtēt jauno darbīgo vielu īpašības un paātrinātu jaunas darbīgās vielas saturošu augu aizsardzības līdzekļu pieejamību lietotājiem, Valsts augu aizsardzības dienests var iekļaut augu aizsardzības līdzekli reģistrā uz laiku līdz trim gadiem normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā.

 
Lai augu aizsardzības līdzekli iekļautu reģistrā, reģistrācijas pieteicējs dienestā iesniedz:
  • iesniegumu augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijai;
  • direktīvas 91/414/EEK II un III pielikumā minēto izmēģinājumu, pētījumu un analīžu pārskatus vai tikai vienā no pielikumiem (II vai III pielikumā) minētos pārskatus kopā ar datiem par darbīgās vielas vai augu aizsardzības līdzekļa identitāti un specifikāciju saskaņā ar direktīvas 91/414/EEK II pielikuma 1.punktu vai III pielikuma 1.punktu, ja augu aizsardzības līdzeklis satur darbīgo vielu, kas iekļauta Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, reģistrācijas pieteicējs saskaņā ar noteikumu XIV nodaļas nosacījumiem izmanto cita reģistrācijas pieteicēja veiktos pētījumus vai reģistrācijas pieteicējs dienestā jau ir iesniedzis informāciju par šo darbīgo vielu saistībā ar kāda cita augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā;
  •  Latvijā veiktu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu rezultātus. Šos izmēģinājumus veic Valsts augu aizsardzības dienesta sertificēts izmēģinājumu veicējs (MK noteikumi Nr.909 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai”);
  • marķējuma teksta projektu latviešu valodā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1064 “Augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”;
  •  izmēģinājumu un pētījumu sarakstu.

   Augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā apliecina dienesta izsniegta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība. Pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām augu aizsardzības līdzeklis var tikt atkārtoti iekļauts reģistrā, ja to pieprasa reģistrācijas apliecības īpašnieks.

  Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācija, pārreģistrācija, lietošanas jomas paplašināšana, izmaiņu veikšana reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu dokumentācijā ir Valsts augu aizsardzības dienesta pakalpojumi, par kuriem tiek prasīta samaksa, saskaņā ar  gada 21. marta  MK noteikumiem Nr. 215 " Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

Dokumentu paraugi

  • Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība