Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana > Kārtība, kādā pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kuram beidzies derīguma termiņš

Augu aizsardzības likuma 8.panta sestā daļa nosaka, ka augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) lēmums par augu aizsardzības līdzekļa, kuram beidzies derīguma termiņš, izplatīšanas termiņa pagarināšanu (turpmāk – lēmums). Lēmuma pieņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.949 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū” 14.5., 21., 22., 23. un 24.punkti.

Lai licences turētājs varētu saņemt lēmumu, nepieciešama konkrētās augu aizsardzības līdzekļa partijas (turpmāk – paraugs) ņemšana, piedaloties dienesta inspektoram. Lai varētu nodrošināt dienesta inspektora piedalīšanos parauga ņemšanā, licences turētājam tuvākajā dienesta reģionālajā nodaļā vismaz piecas darba dienas pirms parauga noņemšanas jāiesniedz iesniegums (pēc Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.949 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū” pielikuma parauga), kā arī jānodrošina, lai parauga ņemšanas dienā būtu ņemamā parauga iesaiņošanai atbilstoša lieluma plastmasas iesaiņojums (maisiņš). Kad paraugs noņemts, licences turētājam jānodrošina tā testēšana akreditētā laboratorijā.

Akreditētas laboratorijas analīžu rezultātu oriģināls un iesniegums brīvā formā, norādot parauga nosaukumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru un derīguma termiņa beigšanās datumu, licences turētājam jāiesniedz Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā, LV-1006 vai tuvākajā dienesta reģionālajā nodaļā, atnesot klātienē vai nosūtot pa pastu.
 
Pamatojoties uz licences turētāja iesniegtajiem dokumentiem, dienests 30 dienu laikā no dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam no dienas, kad parakstīti parauga laboratorijas analīžu rezultāti, ja saskaņā ar tiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs joprojām atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam. Ja saskaņā ar parauga analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests atsaka atļaujas izsniegšanu šāda parauga izplatīšanai pēc tā derīguma termiņa beigām. Lēmums attiecināms tikai uz konkrēto parauga partiju.
 
Ja konkrētajam paraugam jau iepriekš izsniegts šāds lēmums, tad nepieciešama parauga atkārtota ņemšana, piedaloties dienesta inspektoram, atkārtota testēšana akreditētā laboratorijā un jauna lēmuma saņemšana.
 
Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz licences turētājs.
 

Informāciju sagatavoja:
M.Šteina
67550921
mara.steina@vaad.gov.lv