Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Augu karantīna Latvijā > Latvijā satopamie regulētie augiem kaitīgie organismi

Latvijā satopamie regulētie augiem kaitīgie organismi

Augiem kaitīgie organismi ir augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni. 

Latvijā un Eiropas Savienībā kaitīgie organismi, kas rada nopietnus draudus augiem un augu produktiem tiek regulēti atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļot Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un grozot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019. 

Regulētie augiem kaitīgie organismi iedalās:

  1. Savienības karantīnas organismi – kaitīgie organismi, kuri Eiropas Savienībā nav sastopami vai sastopami ierobežotās teritorijās un tiek aktīvi ierobežoti, un kuri var radīt nepieņemamu ekonomisku, ar vidi saistītu vai sociālu ietekmi. 
    Karantīnas organismu izplatību veicina tas, ka tiem bieži ir plašs saimniekaugu spektrs un jaunajā teritorijā nav to dabīgo ienaidnieku.
  2. Aizsargājamo zonu karantīnas organismi – kaitīgie organismi, kuri ir sastopami Eiropas Savienībā, bet nav sastopami kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai tās daļā, kas noteikta par “aizsargājamo zonu”, un kuru klātbūtnes nepieņemamā ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā ietekme izpaustos tikai konkrētajā aizsargājamajā zonā. 
  3. Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi – kaitīgie organismi, kuri ietekmē stādāmā materiāla kvalitāti un ir plaši sastopami Eiropas Savienībā, bet tiek regulēti attiecībā uz konkrēto stādāmo materiālu. 

 

2019. gadā Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā konstatētie Latvijā sastopamie regulētie kaitīgie organismi 

Nr. p/k

Nosaukums

Saimniekaugi, kuriem skaitās karantīnas organisms

Izplatības statuss

(ISPM Nr.8*)

Konstatēts 

latīņu val.

latviešu val.

Savienības karantīnas organismi

 1.

Clavibacter sepedonicus (Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus)

Kartupeļu gaišā gredzenpuve

Solanum tuberosum augi

Sastopams visās teritorijas daļās, kur audzē saimniekaugus; noteikti iznīcināšanas pasākumi

Pārtikai paredzētie kartupeļi 

 2.

Globodera rostochiensis

Zeltainā kartupeļu nematode

Solanum tuberosum, Solanum lycopersicum, Solanum melongena augi

Sastopams visās teritorijas daļās, kur audzē saimniekaugus; noteikti iznīcināšanas pasākumi

Pārtikas kartupeļu lauks 

Aizsargājamo zonu karantīnas organismi

 3.

Erwinia amylovora

Bakteriālās iedegas

Amelanchier spp., Chaenomeles spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cydonia spp., Eriobotrya spp., Malus spp., Mespilus spp., Photinia davidiana,Pyracantha spp., Pyrus spp. un Sorbus spp. augi

Sastopams tikai dažās teritorijās; noteikti iznīcināšanas pasākumi

Bumbieru komercdārzs, ražojošais dārzs un piemājas dārzs, ābeļu piemājas dārzs un mātesaugu selekcijas dārzs, vilkābeļu stādāmais materiāls un apstādījumi

Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi

 4.

Ditylenchus 

destructor


 

Kartupeļu bumbuļu nematode

Solanum tuberosum sēklas bumbuļi

Sastopams tikai dažās teritorijās, kur audzē saimniekaugus; noteikti iznīcināšanas pasākumi

Pārtikai paredzētie kartupeļi

 5.

Dothistroma septosporum 

(Mycosphaerella pini, Scirrhia pini)

Pinus spp. stādīšanai paredzētie augi

Sastopams tikai dažās teritorijās; noteikti iznīcināšanas pasākumi

Apstādījumi

 6.

Lecanosticta acicola 

(Mycosphaerella dearnessii, Scirrhia acicola)

Pinus spp. stādīšanai paredzētie augi

Sastopams tikai dažās teritorijās; noteikti iznīcināšanas pasākumi

Apstādījumi

* ISPM Nr.8 – Fitosanitāro pasākumu starptautiskais standarts Nr. 8 “ Kaitīgo organismu statusa noteikšana teritorijā” (International Standard for Phytosanitary Measures No.8 “Determination of pest status in an area”)

 

2019. gadā konstatēto regulēto kaitīgo organismu ģeogrāfiskā izplatība Latvijā