Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Bioloģiskajiem audzētājiem > Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu/pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Vispārējā atļauja

Visām sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, attiecīgajā gadā ir atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā to sēklas vai veģetatīvo pavairošanas materiālu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja netiek izsniegta individuālā atļauja,

Valsts nodeva par vispārējo atļauju nav jāmaksā.

Sugu saraksts, kurām piešķirta VISPĀRĒJĀ ATĻAUJA

Individuālā atļauja

Pamatojums individuālās atļaujas saņemšanai:

Atļauju izmantot konvencionāli audzētas sēklas un sēklas kartupeļus drīkst piešķirt VIENĪGI šādos gadījumos:

a) neviena šīs sugas šķirne, nav iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē;

b) neviens piegādātājs pirms sējas vai stādīšanas nevar piegādāt sēklas vai sēklas kartupeļus, kaut gan lietotājs sēklas vai sēklas kartupeļus ir pasūtījis laikus;

c) šķirne, ko lietotājs vēlas iegūt, nav iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē, un lietotājs spēj pierādīt, ka neviena no iekļautajām tās pašas sugas alternatīvām nav piemērota, lai veiktu ražošanu;

d) šķirni vēlas izmantot pētniecībā, neliela apjoma lauka izmēģinājumos un izmantot šķirnes saglabāšanas mērķiem, tam piekrīt dalībvalsts kompetentā iestāde.

Gadījumos, kas minēti „b”, „c” un „d” apakšpunktos, Jums iesniegumam jāpievieno konkrēto apstākļu apraksts un dokumentu kopijas, kas tos apliecina.

Pirms pieprasiet individuālo atļauju:

 • Pārliecinieties, vai datu bāzē (līdz pēdējam informācijas atjaunošanas termiņam) Jums nepieciešamajai sugai nav pieejams atbilstošs bioloģiskas izcelsmes sēklas vai veģetatīvais pavairojamais materiāls;
 • Pārliecinieties, vai Jums nepieciešamajai sugai šajā gadā jau nav piešķirta vispārējā atļauja;

Iesnieguma individuālās atļaujas saņemšanai iesniegšanas termiņš:

Iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai iesniedz ne vēlāk kā līdz (pasta zīmogs):

Sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

 • vasarāju labībai, kartupeļiem, lopbarības augiem – līdz 15.jūnijam;
 • ziemāju labībai – līdz 15.oktobrim;

Citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

 • dārzeņiem un citiem lakstaugiem – līdz 15.aprīlim;
 • zemenēm – līdz 30.jūlijam;
 • augļu kokiem un krūmogulājiem – līdz 15.septembrim.

Kam jāpievērš uzmanība aizpildot iesniegumu:

 • Iesniegumā svarīgi norādīt konkrēto šķirni vai sēklu maisījuma tirdzniecības nosaukumu, kuram būs nepieciešama individuālā atļauja;
 • sēklu maisījumiem, kas sagatavoti atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem (sēklu saiņojums būs attiecīgi etiķetēts), iesniegumā jānorāda tirdzniecības nosaukums, kas norādīts uz saiņojuma etiķetes;
 • sēklu maisījumiem, kurus vēlas gatavot pats audzētājs, individuālā atļauja nepieciešama katrai maisījuma sastāvdaļai, un iesniegumā, norādot sugu un šķirni, individuālā atļauja jāpieprasa katrai sastāvdaļai;
 • Par individuālās atļaujas izsniegšanu ir maksājama valsts nodeva. Katra iesniegumā norādītā šķirne (sēklu maisījumiem - tirdzniecības nosaukums) tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek izsniegta sava individuālā atļauja, un valsts nodeva maksājama par katru individuālo atļauju.

Valsts nodeva par individuālās atļaujas izsniegšanu:
Valsts nodevas par individuālās atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, apmērs  ir 7,11 eiro.

Rekvizīti, kur maksāt:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC:TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi.

 • Rūpīgi pārliecinieties, vai Jums nepieciešamajam konvencionālas izcelsmes sēklas vai veģetatīvajam pavairošanas materiālam nav pieejams līdzvērtīgs bioloģiskas izcelsmes sēklas vai veģetatīvais pavairošanas materiāls, jo samaksāto valsts nodevu neatmaksā, ja tiek pieņemts lēmums atļauju neizsniegt!
   
 • Ja Jums ir nepieciešama individuālā atļauja sēklu maisījumam, kas gatavots atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem (sēklu saiņojums būs attiecīgi etiķetēts), tad valsts nodeva ir jāmaksā par vienu atļauju. Ja tiek pirktas sēklu maisījuma sastāvdaļas, tad individuālā atļauja nepieciešama katrai maisījuma sastāvdaļai un valsts nodeva attiecīgi jāmaksā par katru individuālo atļauju!

Individuālās atļaujas derīguma termiņš
Atļauju piešķir tikai individuāliem lietotājiem katru reizi uz vienu sezonu, izvērtējot bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamību attiecīgajā laika posmā.

Iesnieguma individuālās atļaujas saņemšanai iesniegšana
Dokumentus individuālās atļaujas saņemšanai var iesniegt pa pastu vai personīgi VAAD Sēklu kontroles departamentā, VAAD Augu karantīnas departamentā, VAAD reģionālajās nodaļās, vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pasts@vaad.gov.lv.

Individuālās atļaujas saņemšana
Lēmumu par individuālās atļaujas izsniegšanu pieņem pēc attiecīgās sugas pēdējā informācijas atjaunošanas termiņa datu bāzē, izvērtējot bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamību. Pieņemtais lēmums (individuālā atļauja vai atteikums) tiek nosūtīts pa pastu uz personas juridisko adresi.

Sugu saraksts (sēklām un sēklas kartupeļiem), kurām 2020.gadā nepieciešama individuālā atļauja.

Iesniegumi

Iesniegums atļaujas saņemšanai sēklas (sēklu maisījumu) vai sēklas kartupeļu izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi DOC, ODT, PDF

Iesniegums atļaujas saņemšanai veģetatīvā pavairošanas materiāla (izņemot sēklas kartupeļus) izmantošanai, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi DOC, ODT, PDF

Dokumentu paraugi

 • Individuālās atļaujas veidlapas paraugs