Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Citi

Lapa 1 no 7 1 2 3 4 5 6 7 Nākošā Pēdējā

Dairis, 2017.03.27. 10:13:50
Vai tirgojot rožu stādus (piem., angļu rozes) ir jāmaksā autortiesības? Ja jā, tad kur tās var samaksāt?

Atbilde:


Jānis, 2017.02.20. 22:01:13
Sveiki! Vai pastāv kādi ierobežojumi zemes īpašniekam, ja tā īpašumā esošā teritorijā aug aizsargājami augi? Konkrētajā situācijā saimnieks plāno teritoriju ar krūmiem pārveidot par lauku, kurā tiks audzēts rapsis, notiks miglošana u.t.t., taču šajā teritorijā šobrīd ir novērots un arī aug aizsargājamais augs - naktsvijole. Vai ap vietu, kur novērots šis augs, ir jāveido kāda aizsardzības zona vai kā līdzīgi? Ar cieņu, Jānis Kalniņš.

Atbilde:


Uva, 2016.07.16. 21:56:59
Vai sētnieks drīkst izmantot raundapu pie daudzdzīvokļu mājas? Tas pats sētnieks to arī izmantoja Siguldā pie Baltā Flīģeļa apsmidzinot gar visām taciņām apmēram 20cm platumā, izskatījās kā pēc atomkara.Atbildīgā persona atbildēja ,ka neviens bērns nekrītot zemē un pēc tam nelaizot rokas,un sētniece neesot neko zinājusi par raundapa lietošanu.Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tā pati sētniece turpina stādātkā gan pie Flīģeļa ,gan pie daudzdzīvokļa mājas.Raundapa reklāmā bija rakstīts,ka tas ir indīgs 24 stundas cilvēkiem un dzīvniekiem.vai tā lietošana nebūtu jāapspriež visiem mājas iedzīvotājiem.Man ir bērni un mazbērni un sunītis un es negribu,lai kāds ciestu, un ne jau man vienai.

Atbilde:

Augu aizsardzības līdzekļi ir jālieto atbilstoši norādēm marķējumā un saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” prasībām. Teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai situācijās, ja citādi nav iespējams ierobežot augiem kaitīgo organismu izplatību un ir atļauts šāds konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietojums. Smidzināšanas darbi jāplāno pēc iespējas tādā laikā, kad teritorijā neuzturas cilvēki, un tā ir jānorobežo ar brīdinājuma zīmēm, kurās norādīta informācija par lietoto augu aizsardzības līdzekli, kā arī laiks, kad atkal drīkst apmeklēt apstrādāto teritoriju. Lai saņemtu konsultāciju situācijā, kad pastāv aizdomas par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekli, jāsazinās ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru pa tālruni 67042473. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina iedzīvotājus, ja viņu rīcībā ir informācija par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārkāpumiem, nekavējoties zvanīt uz uzticības tālruni 67550944 vai vērsties tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā.
Olita, 2016.03.11. 9:03:07
Vai sava komercdārza platības palielināšanai pati varu pavairot stādus no komercdārzā esošajiem mātes augiem ar augu pasēm?

Atbilde:

Pamatojoties uz 2009.gada 4.augusta MK noteikumu Nr. 861 „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu” 33.punktu nav atļauts iegūt standarta dēstus ražojošā stādījumā Ribes, Rubus ģints augiem un zemenēm. Augļu koku šķirņu mātesaugus ražojošā dārzā marķē un augu izvietojuma shēmu norāda stādījumu plānā. Ja tiek pavairotas šķirnes, kurām ir piešķirta šķirņu aizsardzība Latvijā vai ES, tad ir nepieciešams noslēgt licenču līgumu un to reģistrēt VAAD, par to var uzzināt sīkāk mūsu mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes.aspx Ja Jums ir nepieciešams kādai institūcijai uzrādīt dokumentu – augu pasi, tad stādiem ir nepieciešams veikt pārbaudes veģetācijas periodā un pirms izplatīšanas, lai inspektors pieņemtu lēmumu atļaut lietot augu pasi. Parasti, ja pats audzētājs iestāda savā dārzā pašizaudzētus stādus, augu pasi nedrukā, bet var uzrādīt pārbaudes aktu ar pieņemto lēmumu.
Baiba, 2016.02.01. 18:07:02
Kadi dokumenti vajadzigi avenu stadu importesanai no ASV? Vai ir nepieciesama importesanas atlauja? Vai vadzdzigs papildus veikt kadus testus (pret kadam konkretam slimibam)?

Atbilde:

Importa atļauju izsniegšanu Latvijas un Eiropas Savienības normatīvie akti neparedz. Ievedot jebkādus stādus no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tiem ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. To izsniedz eksportētājvalsts par augu aizsardzību atbildīgā organizācija (dienests). Prasības, kas jāizpilda, lai varētu izsniegt fitosanitāro sertifikātu uz Eiropas Savienības valstīm, ir noteiktas Padomes direktīvā 2000/29/EK un Latvijā – atbilstošajos Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi”. Īpašās prasības tieši aveņu stādiem ir noteiktas „Augu karantīnas noteikumu” 6.pielikuma A daļas I nodaļas 49., 58., 79., 80., 83., 89. un 90. punktā. Direktīvā 2000/29/EK tiem atbilst IV pielikuma A daļas I nodaļas (Annex IV part A, section I) šādi punkti: 19.2, 24, 33, 34, 36.1., 39 un 40. Par tiem punktiem, kur doti vairāki varianti, ko var izpildīt, fitosanitārajā sertifikātā jānorāda, kurš no variantiem ir izpildīts (piemēram, The consignment meets the requirements of Council Directive 2000/29/EC Annex IV, part A, section I, point 24 (b) (aa) first option). Ja eksportējošās valsts dienests uzskata, ka prasības izpildītas, izsniedz fitosanitāro sertifikātu, ja uzskata, ka nav izpildītas vai nav iespējams izpildīt, tad fitosanitāro sertifikātu neizsniedz. Stādu ievedējam (uzņēmumam, vai personai, kas dokumentos būs norādīta kā stādu saņēmējs) jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.
inga, 2016.01.04. 10:10:37
Labdien! Jautājums vai VAAD ir konkrētas prasības par informāciju, kura jānorāda pavadzīmē , pārdodot sertificētas sēklas (piemēram: kategorija, kodināšanas fakts, kodne, iepakojums)? Vai kādi citi normatīvie akti reglamentē šadu ierakstu saturu? Paldies.

Atbilde:

VAAD kompetencē esošajos normatīvajos aktos nav norādītas specifiskas prasības informācijai, kura jānorāda pavadzīmē, pārdodot sertificētas sēklas. Preču piegādes dokumenta lietošanas, noformēšanas un reģistrēšanas kārtību, preču piegādes dokumentā norādāmos rekvizītus reglamentē Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju". Minēto noteikumu 7.1 punkts nosaka, ka sagatavojot attaisnojuma dokumentu attiecībā uz precēm un citām materiālajām vērtībām (turpmāk — preces), un pakalpojumiem, saimnieciskā darījuma aprakstā un pamatojumā norāda preču vai pakalpojuma nosaukumu.
Ainārs, 2015.10.27. 17:11:36
Labdien. Kāds sertifikāds man nepieciešams, lai varētu iegādāties Raundapa tipa prperātus?

Atbilde:

Ja persona ir paredzējusi iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur darbīgo vielu glifosātu, un kas ir reģistrēti 3.augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klasē, tas nav nepieciešams speciāls dokuments. Var iegādāties bez ierobežojumiem. Ja persona ir paredzējusi iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur darbīgo vielu glifosātu, un kas ir reģistrēti 2.augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klasē, tad tam ir jāiegūst apliecība 2.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietošanai. Informācija par 2.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanu ir pieejama dienesta mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-jomas-apmacibas/otras-klases-lietotaju-apmac.aspx. Kā arī ir pieejama informācija par personām, kas ir saņēmušas atļaujas, lai varētu veikt šādas mācības un aktuālākie apmācību notikšanas laiki ievietoti Augu aizsardzības apmācību kalendārā: http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/paskumu-kalendrs.aspx.
Arvis, 2015.09.28. 11:23:35
Ja,ir beidzies termiņš, apliecībai augu aizsardzībā. Kādas darbības jāveic.

Atbilde:

Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumu Nr.147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību" (turpmāk - noteikumi) 25.punkts paredz, ka persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, apgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos, lai atjaunotu zināšanas (6 stundu programma). Darbības, kas jāveic: 1. Jāpiesakās pie kāda no apmācību veicējiem; 2. Jānoklausās apmācību programma; 3. Apmācību veicēji sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu nodrošina apliecību izsniegšanu tajā pašā dienā. Informācija par 2.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanu ir pieejama dienesta mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-jomas-apmacibas/otras-klases-lietotaju-apmac.aspx. Kā arī ir pieejama informācija par personām, kas ir saņēmušas atļaujas, lai varētu veikt šādas mācības un aktuālākie apmācību notikšanas laiki ievietoti Augu aizsardzības apmācību kalendārā: http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/paskumu-kalendrs.aspx.
nora, 2015.08.10. 14:06:18
Ceriņiem un vīteņaugiem pie sētas uzmetusies slimība, kad čokurojas un kļūst brūnas lapas. Kā varu noskaidrot kas tā par slimību un kā to ārstēt?

Atbilde:

Šogad brūnas vīstošas lapas bija vērojamas daudziem kultūraugiem. To var izskaidrot ar mitruma trūkumu, kā rezultātā augiem bija traucēta kāda barības elementu uzņemšana. Trūkuma pazīmes izpaudās vizuāli kā lapu bojājumi. Šogad īpaši tika traucēta kālija uzņemšana, kura trūkuma pazīmes bija lapu brūnēšana no malām līdz pilnīgai lapu nokalšanai liela kālija deficīta gadījumos. Nākamajā gadā pie normāliem laika apstākļiem ar normālu mitruma nodrošinājumu šīm pazīmēm nevajadzētu būt.
Sarmīte, 2015.07.29. 15:33:15
Vai, Latvijā ievedot lupīnu West Country stādus podiņos no Anglijas, nepieciešamas kādas atļaujas? Stādi tiks stādīti personiskajā mazdārziņā.

Atbilde:

Nē, nekādi dokumenti un atļaujas nav nepieciešami

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: