Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni > Atlauja_registreta ML un Subs tirdzniec., ta testēšanas rezult neatb deklaretajai kvalit
Pakalpojums attiecas uz tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta, kura kvalitāte saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrā deklarētajiem rādītājiem, ražotāju, ievedēju vai iepakotāju.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 69.punktu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti noteikumu 68.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti noteikumu 68.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• etiķetes vai marķējuma teksta paraugs ar informāciju latviešu valodā, kurā norādīti mēslošanas līdzekļa un substrāta faktiskie kvalitātes rādītāji;
• informācija par mēslošanas līdzekļa un substrāta partijas numuru un daudzumu.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegums atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai un tirdzniecībai DOC, PDF

Valsts nodevas samaksa

Pirms pakalpojuma saņemšanas personai jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību".

Valsts nodevas apmērs:
• atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā deklarētajai kvalitātei – 14,23 EUR.

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju