Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) saskaņā ar 2017.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.2504 anulēts ieraksts par augu aizsardzības līdzekļa Gro-Stop HN k.k.f.  (reģ. Nr. 0222) reģistrāciju 1.reģistrācijas klasē, un minētais augu aizsardzības līdzeklis reģistrēts 2. reģistrācijas klasē. Esošos  augu aizsardzības līdzekļa Gro-Stop HN k.k.f. krājumus atļauts izplatīt un lietot kā 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekli;

2) saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.2516 augu aizsardzības līdzeklim SuPrim s.k. (reģ. Nr.0528) noteiktas izmaiņas atļaujas nosacījumos - reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 2031.gada 31.decembrim, augu aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz “SuPrim”, precizēts atļautais lietojums: atļauts izmantot kā herbicīdu īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai, un tam ir noteikts šāds lietojums:

 

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva,

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.06-0.075

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)

-

 

1

 

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.075-0.1

Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.05-0.075

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz cerošanas beigām (AS 20-29)

-

 

1

 

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.075-0.1

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)

Ganības (ierīkošanas gadā), stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.075

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz cerošanas beigām (AS 20-29)

- 1

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.075-0.15

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)

Ganības

(2. gada un vecākas)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.075- 0.15

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai

(AS 20-39)

7

1

Stiebrzāles (sēklai)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.075-0.15

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai

(AS 20-39)

-

1

Augu aizsardzības līdzekļa SuPrim lietošanas nosacījumi attiecībā uz iespējamās ietekmes uz vidi samazināšanu: 1) lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm; 2) lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus blakus laukā un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

3) saskaņā ar 2017.gada 21.aprīļa lēmumiem Nr.2520 un Nr.2521 augu aizsardzības līdzekļu Agil 100 EC (reģ. Nr.0003) un Leopard (reģ. Nr.0424) reģistrācijas pagarinātas līdz 30.11.2022.;

4) saskaņā ar 2017.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.2524 augu aizsardzības līdzekļa Stunt 250 EC paralēlās tirdzniecības atļaujas termiņš pagarināts līdz 30.04.2019.;

5) saskaņā ar 2017.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.2525 noteikts, ka esošos augu aizsardzības līdzekļa Hoder 720 SG krājumus atļauts izplatīt līdz 2017.gada 30.oktobrim un izlietot līdz 2018.gada 30.oktobrim. Augu aizsardzības līdzekļa Hoder 720 SG paralēlās tirdzniecības atļaujai Nr.13 beidzies derīguma termiņš 2017.gada 30.aprīlī;

6) saskaņā ar 2017.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.2526 noteikts, ka esošos augu aizsardzības līdzekļa Golden Trinex 250 EC krājumus atļauts izplatīt līdz 2017.gada 31.maijam un izlietot līdz 2018.gada 30.oktobrim. Augu aizsardzības līdzekļa Golden Trinex 250 EC paralēlās tirdzniecības atļaujai Nr.10. beidzies derīguma termiņš 2017.gada 30.aprīlī.
 

 

2017.05.16. 11:54:00


Atpakaļ