Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

VAAD aicina lauksaimniekus saimniekot atbildīgi, nenodarot kaitējumu Latvijas dabai un cilvēka veselībai

Šobrīd aprīlī, atsākoties siltam laika periodam, lauksaimniekiem sācies aktīvais, gandrīz līdz gada nogalei nepārtrauktais lauku darbu cēliens. Arī Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektoriem atsākas intensīva darba sezona, kad jāveic augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanas uzraudzības pasākumi gan uz lauka, gan saimniecībās. Šā gada pirmajā ceturksnī jau veiktas mēslošanas līdzekļu lietošanas pārbaudes uz lauka, konstatēti atsevišķi pārkāpumi, kā arī  saņemtas vairākas sūdzības, no kurām septiņas bijušas pamatotas.

VAAD atgādina par pareizu mēslošanas līdzekļu lietošanu:

Visā Latvijas teritorijā:

 • maksimāli pieļaujamais slāpekļa (N) daudzums, ko lauksaimniecībā izmantojamā zemē (LIZ) gada laikā drīkst iestrādāt  ar visu veidu kūtsmēsliem (pakaišu mēsli, šķidrmēsli, virca) un fermentācijas atliekām jeb digestātu ir 170 kg/ ha.
 • iestrādei pieļaujamo kūtsmēslu un digestāta apjomu aprēķina, pamatojoties uz slāpekļa daudzumu kūtsmēslos un digestātā. Veicot aprēķinus, jāizmanto noteikumu 2.pielikumā publicētie kūtsmēslu normatīvi vai kūtsmēslu un digestāta analīžu rezultāti, kurus izsniegusi mēslošanas līdzekļu jomā akreditēta laboratorija paraugam, kas ņemts īsi pirms kūtsmēslu vai digestāta krātuves iztukšošanas;
 • digestāts un pakaišu kūtsmēsli pēc izkliedēšanas augsnē jāiestrādā 24 stundu laikā, šķidrmēsli un virca - 12 stundu laikā (izņemot, ja šķidrmēslus, vircu un fermentācijas atliekas izmanto kā papildmēslojumu);
 • mēslošanas līdzekļus aizliegts izmantot 10 m platā joslā gar virszemes ūdens objektiem, kā arī vietās, kur tas aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

Īpaši jutīgajās jeb nitrātu jutīgās teritorijās jāievēro:

 • apsaimniekojot 20 ha un vairāk LIZ, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus un ogulājus ir jādokumentē lauku vēsture, kas ir jāglabā vismaz trīs gadus;
 • lietojot mēslošanas līdzekļus, nedrīkst pārsniegt noteikumu 3.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas. BŪTISKI – noteikumu 3.pielikuma maksimāli pieļaujamā slāpekļa norma ietver slāpekli no visiem mēslošanas līdzekļu veidiem (kūtsmēsliem, digestāta un minerālmēsliem);
 • sagatavojot katra lauka kultūraugu mēslošanas plānus, jāizmanto augšņu agroķīmiskās izpētes vai pakalpojumu sniedzēju dati, kas nav vecāki par pieciem gadiem;
 • ir jāveic izlietoto minerālmēslu uzskaite, norādot minerālmēslu nosaukumu, pamatsastāvu un daudzumu;
 • mēslošanas plānu kopsavilkumi līdz 15. maijam ir jāiesniedz VAAD (visērtāk to izdarīt ir izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās pakalpojumu sistēmu - LAD EPS).

Plašāka informācija.

VAAD atgādina par pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu:

Augu aizsardzības līdzekļus (AAL) atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, tos lietojot jāatceras:

 • Vienmēr pirms lietošanas, izlasiet AAL marķējumu, nepārsniedziet norādītās devas;
 • Ievērojiet marķējuma prasības par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas.
 • Ievērojiet norādīto kultūrauga attīstības stadiju.
 • Nepārsniedziet noteikto apstrāžu skaitu sezonā.
 • Ievērojiet nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai.
 • Ievērojiet ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību. Iegaumējiet, kodinātas sēklas ir bīstamas putniem un savvaļas zīdītājiem, tās pilnībā jāiestrādā augsnē, tajā skaitā arī kultūraugu rindu galos. Uz lauka no sējmašīnas izbirušās sēklas nekavējoties jāsavāc.
 • Nekad nelietojiet AAL kultūraugos, kuros tas nav reģistrēts kaitīgo organismu ierobežošanai.
 • Ievērojiet marķējumā noteiktās īpašās drošības prasības, lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus. AAL, kuriem jāievēro drošības prasības bitēm un citiem apputeksnētājiem, uz iepakojuma tās tiek norādītas standartfrāzes SPe8 veidā un atkārtoti lietošanas instrukcijā sadaļā ”Bites”.
 • Veiciet augu apsmidzināšanu, ja vēja ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. Ja AAL lietošanas iekārta aprīkota ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt arī tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē.
 • Neiegādājies nezināmas izcelsmes, Latvijā nereģistrētus AAL! Par gadījumiem, kad tiek piedāvāti šādi AAL, informējiet VAAD.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 67550949 vai 26425173, e-pasts: dace.udre@vaad.gov.lv
 

2017.04.11. 9:39:00


Atpakaļ