Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ
1) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds ķīmiskais augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet.kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
 Clinic Up  H  Nufarm GmbH & Co KG  0554     2  glifosāts     360 g/l  10.02.2017.  31.12.2018.
 Mirador Forte  F  ADAMA Registrations B.V.  0558     2  azoksistrobīns  100 g/l  15.03.2017.  31.08.2020.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) saskaņā ar 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2454 augu aizsardzības līdzekli Propulse (reģ. Nr.0416) atļauts lietot arī zirņu un pupu sējumos šādi:

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauka pupas* graudi  Pupu brūnplankumainība (Botrytis fabae), pelēkā puve (Botrytis cinerea), pupu koncentriskā plankumainība (Didymella fabae), pupu rūsa (Uromyces vicia-fabae), sausplankumainība (Alternaria spp.), baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.8-1.0      Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu, līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)  35  2
Zirņi* graudi    Zirņu gaišplankumu iedegas (Didymella pisi), pelēkā puve (Botrytis cinerea), zirņu rūsa (Uromyces pisi), sausplankumainība (Alternaria spp.), baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)  0.8-1.0  Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu, līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)  35  2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem. 

3) saskaņā ar 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2460 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama atkārtotas apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Primuss s.k. (reģ. Nr.0172) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2031.gada 31.decembrim.  Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz “Primus”. Pēc atkārtotas novērtēšanas, noteiktas izmaiņas lietojumā. Atļauts izmantot kā herbicīdu īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai, un tam ir noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās  Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas     Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles  0.06-0.075  Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)  -  1
 Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas  Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles  0.075-0.1  Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)  -  1
 Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas     Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles  0.05-0.075  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz cerošanas beigām (AS 20-29)  -  1
 Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas     Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles  0.075-0.1  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)  -  1
 Ganības (ierīkošanas gadā), stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)     Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles  0.075  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz cerošanas beigām (AS 20-29)  -  1
  Ganības (ierīkošanas gadā), stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)     Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles  0.075-0.15  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)  -  1
Ganības
(2. gada un vecākas)
Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.075- 0.15 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai
(AS 20-39)
7 1
 Stiebrzāles (sēklai)  Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles  0.075-0.15  Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz attīstītas karoglapas stadijai
(AS 20-39)
 -  1

 Augu aizsardzības līdzekļa Primus lietošanas nosacījumi attiecībā uz iespējamās ietekmes uz vidi samazināšanu:
-    Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm;
-    Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus blakus laukā un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

4) saskaņā ar 2017.gada 24.februāra lēmumu Nr.2471 augu aizsardzības līdzekļa Lontrel 72 SG (reģ. Nr.0388) reģistrācija pagarināta līdz 30.04.2019.;

5) saskaņā ar 2017.gada 24.februāra lēmumu Nr.2474 augu aizsardzības līdzekli Roundup Gel (reģ. Nr.0501) papildus atļauts izplatīt arī 15 ml iepakojumos (150 ml tilpuma iepakojumā, kurās ir 15 ml produkta);

6) saskaņā ar 2017.gada 3.marta lēmumu Nr.2481 augu aizsardzības līdzekļa Flight Forte  (reģ. Nr.0293) reģistrācija pagarināta līdz 31.12.2019.;

7) saskaņā ar 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.2483 anulēts šāds ieraksts:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Liet.kat. Reģistrācijas īpašnieks    Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs    Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu datums Piezīmes
Flaits s.k. F BASF A/S 0292    2 pendimetalīns pikolinafēns    330 g/l   7.5 g/l    14.03.2007. 13.03.2017. Anulēts ar 14.03.2017.
Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.05.2017. un izlietot līdz 12.09.2018.

 

 

2017.03.17. 16:24:00


Atpakaļ